1. ORGANIZATOR
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik wolontariat.mosirrybnik@gmail.com administrator@wolontariat.rybnik.pl
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa ogólne zasady wolontariatu organizowanego przez MOSiR Rybnik.
  2. Wolontariuszem zostaje osoba, która zarejestruje się w systemie wolontariatu na stronie wolontariat.rybnik.pl, dostarczy wszystkie potrzebne zgody oraz podpisze porozumienie o wolontariacie.
  3. Wolontariusz ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.).
  4. Wolontariuszem może być osoba, która ukończyła 13 lat.
  5. Wolontariuszem mogą zostać osoby niepełnoletnie pod warunkiem dostarczenia podpisanej zgody przez rodzica/opiekuna prawnego.
  6. Rodzic/opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że organizator wolontariatu nie bierze odpowiedzialności za dojazd i powrót wolontariusza z miejsca wykonywania powierzonych zadań.
 3. NABÓR I PRZYGOTOWANIE
  1. Rejestracja w systemie wolontariatu dostępnym na stronie wolontariat.rybnik.pl/register
  2. Weryfikacja wszystkich danych, załączonych dokumentów przez Koordynatora.
  3. Wybór imprezy, a następnie wybór preferowanej funkcji, którą chce się pełnić podczas organizowanej imprezy.
  4. Weryfikacja listy zapisanych wolontariuszy przez Koordynatora, podział zadań i funkcji.
  5. Otrzymanie właściwych materiałów oraz informacji niezbędnych do wykonania przydzielonych zadań.
  6. Przeszkolenie do wykonywania przydzielonych zadań (w dniu imprezy lub wcześniej, uzależnione od charakteru wydarzenia)
  7. Odprawa w dniu imprezy, wyjaśnienie bieżących kwestii
  8. IMPREZA
  9. Informacja zwrotna na linii - WOLONTARIUSZ - KOORDYNATOR - podsumowanie
 4. ZASADY WSPÓŁPRACY I ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA
  1. Za wykonywane przez Wolontariusza świadczenia w ramach Wolontariatu nie przysługuje wynagrodzenie pieniężne.
  2. Organizator jest zobowiązany wystawić zaświadczenie/certyfikat/opinię o wykonywanej przez wolontariusza pracy.
  3. Organizator jest zobowiązany do informowania wolontariusza o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi przez niego zadaniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
  4. Organizator jest zobowiązany do informowania wolontariusza o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
  5. Ubezpieczenie NNW – ubezpieczenie takie jest opłacane przez Organizatora wolontariatu w przypadku, gdy porozumienie z wolontariuszem zostało zawarte na okres nie dłuższy niż 30 dni. Przy podpisaniu porozumienia na okres dłuższy niż 30 dni, takie ubezpieczenie gwarantowane jest ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  6. Organizator powinien wskazać wolontariuszowi elementy, które są niezbędne do prawidłowego wypełniania przez niego zadań, m.in.: zapewnienie wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego zadań, w tym też odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Dotyczy to chociażby przebywania wolontariuszy poza budynkami w temperaturach ujemnych, czy też dostępu do sanitariatów przy wykonywaniu świadczeń podczas imprez sportowych.
  7. Decyzję o przydziale zadań poszczególnym wolontariuszom podejmuje Koordynator.
  8. Działaniami wolontariuszy zarządza Koordynator, lider wolontariuszy a także inni kierownicy stref.
  9. Każdy wolontariusz otrzyma unikalny ID i login (np. wolontariusz1), za pomocą tego będzie weryfikowany.
 5. ZOBOWIĄZANIA WOLONTARIUSZ
  1. Wolontariusz zobowiązany jest do współpracy z Organizatorem, uczestnikami wydarzenia i innymi wolontariuszami z zachowaniem wysokich standardów kultury osobistej, zaangażowania i życzliwości.
  2. Wolontariusz zobowiązany jest do wykonywania poleceń Koordynatora w zakresie realizacji powierzonych zadań lub podejmowania innych zadań wynikających z bieżącej potrzeby Organizatora.
  3. Wolontariusz zobowiązany jest do dbania o mienie powierzone mu przez Organizatora na czas realizacji zadań.
  4. Wolontariusz zobowiązany jest do brania odpowiedzialności za swoje zobowiązania, np. w kwestii stawienia się na wolontariacie.
  5. Wolontariusz zobowiązany jest do nie spożywania i nie pozostawania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających podczas realizacji zadań.
  6. O rezygnacji z wolontariatu Wolontariusz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Koordynatora/Organizatora.
  7. Wolontariusz zobowiązuje się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Wolontariatu, kodeksu wolontariusza oraz innych regulamin związanych z realizacją wydarzenia.
  8. Wolontariusz jest zobowiązany, by powiadomić koordynatora o ewentualnym spóźnieniu na daną imprezę.
  9. Wolontariusz nie może opuścić miejsca pracy bez poinformowania koordynatora
  10. Wolontariuszowi, który nie stawił się w miejscu imprezy (bez wcześniejszego powiadomienia), na którą się zapisał, zostaną odjęte punkty o wartości, którą otrzymałby za wykonanie zadania (nie dotyczy nagłych zdarzeń np. śmierć bliskiej osoby, wypadek komunikacyjny).
 6. SYSTEM MOTYWACYJNY
  1. System motywacyjny został wprowadzony w celu aktywizacji osób zainteresowanych wolontariatem sportowym.
  2. Podczas zapisów na poszczególne imprezy będzie do zdobycia określona liczba punktów, w zależności od zadania.
  3. Dodatkowo, każdy wolontariusz będzie miał szansę powiększyć pulę swoich punktów poprzez dodatkowe zadania
  4. Wolontariusz może wymienić zdobyte punkty na nagrody, które znajdzie w zakładce Nagrody → Lista.
  5. Wolontariusz otrzymuje informację zwrotną zawierającą status przyznania nagrody.
  6. Nagroda jest przypisywana wolontariuszowi pod warunkiem, że ilość posiadanych przez niego punktów pozwala na wybraną nagrodę, a ono same jest nadal dostępne.
  7. Punktów nie można wymienić na gotówkę (nie dotyczy bonów pieniężnych).
  8. Raz wymienione punkty nie podlegają zwrotowi.
  9. Koordynator może przyznać Bonusowe Punkty każdemu wolontariuszowi bez podawania uzasadnienia.
 7. DANE OSOBOWE
  1. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: MOSiR Rybnik ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik
  2. Adres kontaktowy poczty elektronicznej administratora strony: administrator@wolontariat.rybnik.pl
  3. Wolontariuszowi przysługuje prawo dostępu do jego danych bądź żądania ich sprostowania. Jest to możliwe drogą mailową (mail wysyła rodzic/prawny opiekun wolontariusza, w przypadku, kiedy wolontariusz jest niepełnoletni), na adres: administrator@wolontariat.rybnik.pl
  4. Wolontariusz ma prawo również do wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych. Lecz będzie się to wiązać z tym, iż wolontariusz zostanie usunięty z systemu. Jest to możliwe drogą mailową (mail wysyła rodzic/prawny opiekun wolontariusza, w przypadku, kiedy wolontariusz jest niepełnoletni), na adres: administrator@wolontariat.rybnik.pl
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. MOSiR Rybnik i Wolontariusz mogą w każdym czasie rozwiązać porozumienie bez podania przyczyn, z zachowaniem 7 – dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia musi być złożone w formie pisemnej na adres email podany w punkcie I. pod rygorem nieważności.
  2. Jeżeli wolontariusz w ciągu dwóch lat nie weźmie udziału w imprezie, jego konto zostanie zawieszone. Ponowna aktywacja będzie możliwa po wysłaniu zdjęcia oraz niezbędnych dokumentów.
  3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz.1536 ze zm.).
  4. Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania.